Menu
  • Křída Liběchovky a Pšovky (HG rajon 4522)

Křída Liběchovky a Pšovky (HG rajon 4522)  • Kód výrobku: 33017
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7075-991-2
  • EAN 9788070759912
  • Autor: Jiří Burda, Iva Kůrková (eds.)
  • 350 Kč

  • Cena bez DPH: 318 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4522 – Křída Liběchovky a Pšovky leží na pravém břehu Labe v centrální až severní části české křídové pánve. Zahrnuje jižní část geomorfologického celku Ralská pahorkatina. HGR 4522 leží v jihovýchodní periferii oherského riftu v oblasti s celkově nevýrazným tektonickým postižením křídových vrstevních celků. Území rajonu 4522 je budováno převážně sedimenty svrchnokřídového stáří – cenomanu až svrchního turonu. Z hydrogeologického hlediska lze v území rajonu vyčlenit dva hlavní kolektory: bazální kolektor A (cenoman, perucko-korycanské souvrství) a svrchní kolektor C (jizerské souvrství – turon), které jsou od sebe odděleny izolátorem (slínovce bělohorského souvrství a prachovce ve stropu korycanských vrstev na severu). Lokálně i vyvinut i nevýznamný kolektor B mezi Brocnem a Radouní. HGR 4522 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer et al. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb). Součástí HGR 4522 proto není bazální křídový kolektor A, který náleží k HGR 4710 a 4720.

Formát A4, pevná vazba, 163 s.

Books
Autor Jiří Burda, Iva Kůrková (eds.)

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze