Menu
  • Dlouhá mez - severní část (HG rajon 4330)

Dlouhá mez - severní část (HG rajon 4330)  • Kód výrobku: 33021
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7673-028-1
  • EAN 9788076730281
  • Autor: Jiří Burda, Renata Kadlecová (eds.)
  • 350 Kč

  • Cena bez DPH: 318 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4330 Dlouhá mez – severní část zahrnuje denudační výskyty svrchno-křídových sedimentů synklinály Dlouhé meze v jihozápadním podhůří Železných hor. Drenážní bází celého území je řeka Doubrava. V území je zvodnělý bazální křídový kolektor A v cenomanských perucko-korycanských vrstvách s průlinově-puklinovou propustností. Další vodohospodářsky využitelný kolektor zejména v jiho-východní části rajonu se vyskytuje ve svrchní části jizerského souvrství v jemnozrnných glauko-nitických pískovcích (kolektor C). Tyto pískovce místy přecházejí až do bělohorského souvrství, ačkoli je bělohorské souvrství celkově hodnoceno jako poloizolátor až izolátor. Z důvodu lokálního propojení obou kolektorů C a přítomnosti lokálního kolektoru B i nesnadné úlohy vedení hranice mezi bělohorským a jizerským souvrstvím je zde koncepčně uváděn také kolektor BC. Tento kolektor je charakteristický dominantní puklinovou porozitou. Východní a severovýchodní hranice rajonu tvoří rozvodnice probíhající vrcholovými partiemi Železných hor, odkud stékají podzemní vody do pánevní struktury vyplněné křídovými horninami. Jižní a jihozápadní hranici rajonu tvoří tok Doubravy a geologická hranice výskytu křídových sedimentů. Denudačně-erozními procesy a tektonika dělí křídové sedimenty na jednotlivé, do značné míry oddělené bloky – „kry“.

Formát A4, pevná vazba, 141 s.

Books
Autor Jiří Burda, Renata Kadlecová (eds.)

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze