Menu
  • Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část (HG rajon 4611)

Křída dolního Labe po Děčín – levý břeh, jižní část (HG rajon 4611)  • Kód výrobku: 32838
  • Dostupnost: Na skladě
  • ISBN 978-80-7075-998-1
  • EAN 9788070759981
  • 250 Kč

  • Cena bez DPH: 227 Kč
Množství

V období 2010–2016 řešila Česká geologická služba projekt Rebilance zásob podzemních vod, zahrnující 1/4 území České republiky, v jehož rámci byly stanoveny přírodní a využitelné zdroje podzemní vody včetně podmínek jejich využití pro kompetentní orgány státní správy. S použitím moderních i klasických metod zahrnujících geofyzikální měření, vrtný průzkum, stanovení doby zdržení vody v horninách, chemické analýzy podzemní a povrchové vody, hydrologická měření atd. byly aktualizovány geologické a hydrogeologické poměry hodnocených hydrogeologických rajonů (v rozsahu příslušného hydrogeologického rajonu dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.). Na základě hydrologického a hydraulického modelu včetně dlouhodobých režimních měření hladin podzemní vody byly stanoveny přírodní zdroje podzemní vody v rajonu pro referenční období 1981–2010 s 50% zabezpečeností. Využitelné zdroje podzemní vody byly spočítány na úrovni 95% zabezpečenosti tak, aby byl zachován minimální zůstatkový průtok vodních toků pro hydrogeologický rajon, odběry podzemní vody nebyly zasaženy zvláště chráněné vodní terestrické ekosystémy a zároveň byl zajištěn udržitelný stav přírodních zdrojů podzemní vody. Na základě průzkumných prací proběhla také revize hranic hodnoceného rajonu včetně návrhu jejich případné úpravy.

Hydrogeologický rajon 4611 zahrnuje území levostranných přítoků Labe v oblasti výskytu křídových sedimentů v západní části Českého středohoří. HGR 4611 je vymezen jako rajon základní vrstvy ve smyslu rajonizace (Olmer et al. 2006, dle vyhlášky č. 5/2011 Sb.) – obr. 2-1. HGR 4611 je vymezen v bílinské hydrogeologické oblasti ve smyslu Krásného et al. (2012). Celková plocha rajonu činí 280 km2. Z tektonického hlediska je téměř celý HGR 4611 tvořen tzv. opárenskou hrástí. V rajonu 4611 je vyčleňován jediný – bazální – kolektor v pískovcovém vývoji, sdružující písčité facie cenomanského kolektoru A a spongilitické slínité pískovce až jemno-zrnné křemenné pískovce kolektoru B bělohorského souvrství spodního turonu. Je koncipován jako jednokolektorový rajon, bilancován je kolektor A, resp. kolektor AB – perucko-korycanské až bělohorské souvrství, cenoman až spodní turon. Východní hranici rajonu představuje tok Labe jakožto erozní báze. Rajon 4611 je na severovýchodě oddělen od rajonu 4612 soustavou zlomů. Hranice rajonu 4611 na severozápadě jsou limitovány nepatrnou mocností kolektoru A a rozsahem Mostecké pánve. Na jihu je rajon 4611 ohraničen tektonicky vůči nebilancovanému rajonu 4540.

Pro tento výrobek nebyly nalezeny žádné recenze.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze